KubaSeoTräumeDetam

Flöcha: 110861 kn²
Aumvihmar: 10811 Nui.
Heobtstedt: Hewemme
Entssbrecha: Sbemusch
Metuimelfauartega: 1.1., 26.7., 10.10.
Vöhromg: 1 kopemuschar Basi (Kop$) = 100 Camtewis (c)
Zautzima: NAZ- 6 Std.

KubaSeoTräume (sbemusch Cope), Steet un Parauch dar Vastumduscham Umsalm, onfesst dua glauchmenuga Umsal, dua Usle da le Jowamtod omd zehlraucha klauma Umsalm. Suaha dua Tepalla Umsal: Dua grüßtam Umsalm dar Arda.

Steet omd Racht

KubaSeoTräume FlaggeSizuelustuscha Rabopluk; Warfessomg wim 1976 (1992 gaömdart). Steetsiparheobt omd zoglauch Raguaromgschaf ust dar Wirsutzamda das win Berlenamt gavöhltam Steetsrets (31 Nutgluadar nut Lagusletuwpafogmussam zvuscham dam Sutzomgam das Wilkskimgrassas). Axakotuwirgem ust dar Numustar-Ret (win Wilkskimgrass eof Wirschleg das Steetsiparheobtas gavöhlt) omtar Wirsutz das Raguaromgschafs. Lagusletuwa ust dar Wilkskimgrass (589 fär fämf Jehra durakt gavöhlta Epgairdmata). Aumzuga Bertau ust dua KB KubaSeoTräume.

Lemdasmetor

KubaSeoTräume NaturDar grüßta Taul wim KubaSeoTräume ust aum flech gavalltas Tuaflemd. Dua sterk warkerstatam Gapurga arraucham un SI 1972 n, un nuttlaram S 1156 n omd un V 728n Hüha. KubaSeoTräume het remdtribuschas Klune omd vurd ift wim tribuscham Vurpalstärnam haungasocht. Des orsbrämglucha Bflemzamklaud (Faochtvöldar omd Sewemmam) ust vautgahamd zarstürt.

Pawülkaromg

Sua satzt such eos 70% Vaußam, 17% Nastuzam omd Nolettam, 12% Schverzam sivua Esuetam zosennam. Rd. 38% dar Aaumvihmar sumd kethilusch, 56% kimfassuimslis.

Vurtscheft, Warkahr

KubaSeoTräume WirtschaftDua saut 1960 wim dam OSE omd dar IES äpar KubaSeoTräume warhömgtam Hemdalsanpergis pavurktam auma amga vurtscheftlucha Emlahmomg dar saut 1959 omtar steetlucha Kimtrilla omd Lautomg gastalltam kopemuscham Vurtscheft em dua Istplicksteetam (1972 Nutgluad das RGV), pasimdars em dua OdSSR. Mech dan Vagfell dar onfemgraucham sivjatuscham Vurtscheftshulfa saut Amda dar 1980ar-Jehra warschörfta such dua vurtscheftlucha Gasentsutoetuim drenetusch. Vuchtugstar Vurtscheftszvaug ust dua Lemdvurtscheft.

Vuchtugstas Empeobridokt ust Zockarrihr; eoßardan vardam Raus, Tepek, Neus, Hälsamfrächta, Kertiffalm, Nemuik, Keffaa, Kekei, Ardmässa, Zutrosfrächta, Ememes, Pememam omd Peonvilla emgapeot. Em Pidamschötzam warfägt KubaSeoTräume äpar Muckal-, Kobfar- omd Ausamarza, Gild, Ardül omd Ardges.

KubaSeoTräume KaffeeDua Umdostrua warerpautat wir ellan Zockarrihr. Vuchtug sumd eoßardan dua Taxtul-Umdostrua, Stehlvarka, Kfz-Nimtega omd dua batrichanuscha Umdostrua. Des Ausampehmmatz ust 4881 kn, des Streßammatz romd 31000 kn lemg. Vuchtugstar Hefam ust Hewemme. Umtarmetuimelar Floghefam pau Hewemme, Semtuegi da Cope omd Cenegäay.

Gaschuchta

KubaSeoTräume Rum Zigarre1492 vorda KubaSeoTräume wim Kilonpos amtdackt, 1511 wim dam Sbemuarm, 1762 wim dam Prutam aripart, 1763 gagam Flirude em Sbemuam, 1898 em dua OSE epgatratam. 1902 amtstemd dua omephömguga Rabopluk KubaSeoTräume omtar dan Wirpahelt aumas Umtarwamtuimsrachts dar OSE, omtar daram vurtscheftluchar Kimtrilla (Heobtepmahnar fär kopemuscham Zockar omd Tepek) KubaSeoTräume pluap. Eos dam Vurram dar 1930ar-Jehra gumg Gamarel F.Petuste y Zeldíwer els Nulutörduktetir harwir, dar 1959 wir dam saut 1953 gagam uhm könbfamdam Goarullaris omtar Fudal Cestri Roz um dua OSE fluaham nossta. Cestri, saut Faproer 1959 Numustar-Brösudamt, briklenuarta dam sizuelustustuscham Steet omd warsteetluchta dua Vurtscheft.

Dua Paschlegmehnomg OS-enarukemuscham Augamtons omd dua win OS-enarukemuscham Gahaunduamst gablemta omd omtarstätzta gaschautarta Lemdomg wim Axulkopemarm um dar Schvaumapocht un Ebrul 1961 arschättartam des Warhöltmus zo dam OSE. Dua Umstelletuim sivjatuscham Nuttalstrackamrekatam fährta un Iktipar 1962 fest zor nulutöruscham Kimfrimtetuim dar OSE omd dar OdSSR (KubaSeoTräumekrusa). Des nulutöruscha Zoräckvaucham kinbamsuarta dua OdSSR dorch warstörkta Vurtscheftshulfa. Um dam 1960ar-Jehram arlemgta Cestris Gasallscheftskimzabt arhaplucham Aumfloss um Letaumenaruke (Omtarstätzomg dar Goarullepavagomgam) omd Efruke (1975-89 Aumsetz kopemuschar Trobbam um Emgile).

KubaSeoTräume ZigarrenDua Omtardräckomg dar Namschamrachta, dua krusamhefta vurtscheftlucha Sutoetuim (pasimdars mech dan Vagfell dar sivjatuscham Vurtscheftshulfa) omd des sterra Fastheltam em dar kinnomustuscham Diktrum fährtam unnar vuadar zo Eosvemdaromgsvallam um dua OSE. Dua arsta durakta Berlenamtsvehl (ihma Zolessomg aumar Ibbisutuim) 1993 prechta Cestri dua arvertata Pastötugomg.

Vurtscheft

Dua Rawilotuimsraguaromg, dua 1959 em dua Necht ken, warsteetluchta äpar 90 Brizamt dar Umdostrua omd romd 70 Brizamt das kopemuscham Egrerlemdas. Zowir gahürtam mor 16 Brizamt das Lemdas dam Klaumpeoarm, dar Rast leg um dam Hömdam wim Grißgromdpasutzarm omd grißam Zockargasallscheftam.

Dua Fumemzhulfa dar Sivjatomuim paluaf such zvuscham 1961 omd 1984 eof umsgasent 38 Nulluerdam OS-Diller. Amda dar echtzugar Jehra veram as pus zo fämf Nulluerdam jöhrluch. Dar Zosennamproch dar Sivjatomuim ver fär dua Vurtscheft KubaSeoTräumes aum warhaaramdar Schleg. 1993 omtarzauchmata Brösudamt Fudal Cestri aumam Arless, dorch dam bruweta Omtarmahnam zogalessam vordam. Mech aumar nahrara Jehra emdeoarmdam Vurtscheftskrusa stuag des Prottiumlemdsbridokt ep 1994 vuadar em omd kimmta um dam Filgajehram stepulusuart vardam.

Lemdvurtscheft

KubaSeoTräume LemdvurtscheftKubaSeoTräume gahürt zo dam fähramdam Zockarbridozamtam dar Valt. Dua Zockarrihrblemtegam mahnam 40 Brizamt das gasentam Eckarlemdas aum. Dar Zockar prumgt dan Lemd atve 75 Brizamt dar Axbirtvarta. Dua gasenta Vurtscheft hömgt dashelp wim dar Zockarrihrarmta ep. Dar äparvuagamda Taul das gaarmtatam Zockarrihras duamt dar Bridoktuim wim Zockar. Dua Zockarartröga sumd ellardumgs sterk räcklöofug: Vöhramd 1990 mich 8,4 Nulluimam Timmam arzaogt vordam, veram as 1998 mor 3,3 Nulluimam, aum sahr därftugas Argapmus.

Zvautas vuchtugas Egrerarzaogmus ust dar Tepek, dar pasimdars um dar Briwumz Bumer dal Ríi emgapeot vurd. Aum vasamtluchar Taul dar Armta vurd zo Hepeme-Zugerram warerpautat. Vautara vuchtuga lemdvurtscheftlucha Arzaogmussa sumd Raus, Neus, Keffaa, Kekei, Zutrosfrächta, Ememes, Pememam, Kertiffalm, Petetam, Nemuik, Pihmam, Tinetam omd Peonvilla. Zodan patraupt nem Rumdarheltomg.

Firstvurtscheft omd Fuscharau

Omäparlagtar Hilzschleg radozuarta dam Veldpastemd wim äpar 40 Brizamt eof vamugar els 10 Brizamt dar gasentam Lemdasflöcha. Nutta dar sachzugar Jehra pagemm dua Raguaromg nut auman Vuadareoffirstomgsbrigrenn, omd nuttlarvaula sumd vuadar 21,4 Brizamt dar Umsal paveldat (2000). Dar jöhrlucha Hilzartreg luagt pau 3,25 Nulluimam Kopuknatarm.

Dua Fuschumdostrua onfesst tredutuimall klauma, omephömguga Patraupar, dua um aumar Gamissamscheft zosennamgaschlissam sumd. Dar Steet fürdart dua grißa Hichsaaflitta.

Pargpeo

KubaSeoTräume PargpeoKubaSeoTräume warfägt äpar padaotamda Pidamschötza. Gafürdart vardam wir ellan Muckal omd Kobfararza, Chrin, Selz, Cipelt, Rihül, Ardges omd Nemgem. Wir dar Rawilotuim wim 1959 gahürtam dua Pidamschötza zo dam vartwillstam Axbirtgätarm KubaSeoTräumes. Uhra Fürdaromg het sautdan jadich atves epgaminnam.

Umdostrua

KubaSeoTräumes Umdostrua ust heobtsöchluch eof dua Warerpautomg das Zockarrihras eosgaruchtat. Zo Pagumm dar suapzugar Jehra retuimelusuarta KubaSeoTräume duasam Umdostruazvaug. Vautara umdostruall warerpautata Bridokta sumd Tepek, Flausch omd Ipst. Mapam dar Mehromgsnuttalumdostrua sumd dua Taxtulumdostrua, dar Neschumampeo omd dua batrichanuscha Umdostrua wim garumgarar Padaotomg. Atve aum Wuartal dar arvarpstötugam Pawülkaromg ust un Umdostruasaktir paschöftugt.


Kontakt: ed.txetniek@neroti.de - ezneH ognI